2020-06-08 13:26News

Efterfrågan ökar för onlinekurser om psykisk hälsa

Sofia Allberg, CEO & Founder of MoodheroSofia Allberg, CEO & Founder of Moodhero

Första kurserna om a. finna sin mo1va1on och bli bä.re på a. hantera sin stress har sedan starten i början av april genomgå.s av snart 200 personer. Nu lanserar hon sin tredje kurs om a. bli bä.re på a. hantera sin oro. Men samtalsterapeuten och grundaren av Moodhero, Sofia Allberg, såg den här utvecklingen ta fart långt innan Corona.

- EIerfrågan för a. arbeta med psykisk hälsa på distans i kombina1on med möjligheten a. kunna hjälpa fler a. må bä.re, var det som gjorde a. jag startade Moodhero från början. Sen är det klart a. Corona säkert skyndat på utvecklingen. EIer a. jag släppte kursen om stress så fick jag ganska snabbt eIerfrågan av kunder a. lansera en kurs om hur man hanterar sin oro.

Sofia berä.ar vidare a. Coronakrisen få. allt fler a. uppleva en ökad oro samt a. pressen på vården även få. fler a. söka sig 1ll digitala vårdtjänster istället för fysiska.

- Jag tar forMarande emot pa1enter via min samtalsmo.agning, Samtala, men a. kunna arbeta online ger möjligheter jag annars inte nå.. Onlinekurserna gör det möjligt för mina kunder a. få hjälp och verktyg dygnet runt. Skulle jag ha hjälpt dem enbart via min mo.agning hade det kanske tagit mig dubbelt så många månader som det tar för mig a. erbjuda hjälpen idag. Och a. kunna erbjuda en hjälpande hand i oroliga 1der känns jä.ebra.

Moodhero erbjuder forskningsbaserade onlinekurser för mental hälsa, med e. helhetsperspek1v som innefa.ar mentala verktyg, kost, mo1on och återhämtning. Deltagaren startar kursen när det passar personen och väljer själv takt a. genomföra den. Samtliga kurser innehåller förutom föreläsningar, även uppgiIer och övningar som görs på egen hand. Kurserna har all1d en vetenskaplig grund med e. språk och en enkelhet som gör dem förståeliga för de allra flesta. Det krävs ingen förkunskap varken om KBT, terapi, kost eller träning. Kurserna har olika pris beroende på omfa.ning. Första kurserna som lanserades var en stresshanteringskurs och en mo1va1onskurs. Nu kommer även en kurs om oro!

- Oro är något många bär på och har svårt a. veta hur de ska förhålla sig 1ll. Men det finns bra fungerande verktyg för a. bli bä.re på a. förstå och hantera denna oro. Till stor del handlar det om a. bli mer uppmärksam på egna känslor, tankar och beteenden och förändra dem. Det är e. arbete som kräver struktur och det når man genom mina kurser. Vill man uppnå en förändring krävs kunskap och förståelse om sig själv. DäreIer övningar som förankras i en tydlig handlingsplan, säger Sofia Allberg.

Men redan nu bjuder Sofia på sina tre bästa 1ps för a. hantera sin oro bä.re.

Tips nr 1. A+ försöka acceptera den osäkerhet som är just nu.

Det kan vara lite läskigt a. ta in men livet är inte riskfri. och det går inte a. kontrollera allt som händer. Försök a. koncentrera dig på vad som är meningsfullt i di. liv istället för a. lägga fokus på det du inte kan kontrollera. Fundera över vad som är värdefullt i di. liv. Vad vill du göra mer av? Just nu lever vi i en större social isolering än vad vi kanske är vana vid. Men ta 1llvara på den här 1den och gör den värdefull.

Tips nr 2. Gör en ru<n för din oro.

Oro har en tendens a. sprida sig och ta stor plats om vi 1llåter den. E. sä. a. begränsa din oro är a. samla alla dina orostankar 1ll en bestämd 1d och plats under dagen, en ”orosstund”. När en orostanke dyker upp på en annan 1dpunkt än du bestämt dig för så skriv ner den i mobilen eller på en post-it men sedan ägnar du inte mer 1d åt den. Sedan plockar du upp orostanken igen (om du behöver) när du har din bestämda ”orosstund”.

Tips nr 3. Begränsa di+ nyhetsintag <ll e+ par gånger om dagen.

Du ska självklart hålla dig uppdaterad på Folkhälsomyndighetens rekommenda1oner men det räcker a. kolla vad som pågår en eller e. par gånger om dagen. Surfar du runt i flöden och nyhetssajter och låter minuter bli 1mmar av informa1on om vad som sker i världen just nu så är det lä. a. oron växer och blir allt större. Rykten och felak1g informa1on sprids snabbt så var källkri1sk.

Moodhero fortsä.er a. släppa kurser om psykisk hälsa löpande. Alla finns 1llgängliga på svenska och på sikt även på engelska. Läs mer om Moodhero och kursutbudet på Moodhero.se

Contact: Sofia Allberg, CEO & Founder of Moodhero at sofia@moodhero.se


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently more than 20 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life