2018-08-16 09:31Press release

Sinntaxis erhåller option för fas 2-klar molekyl som kan hjälpa patienter återhämta hjärnfunktioner efter stroke

Sinntaxis meddelar idag att bolaget tecknat ett optionsavtal med Acturum om en exklusiv licens till läkemedelskandidaten AZD2066 för utveckling av en potentiellt banbrytande behandling som kan hjälpa strokedrabbade patienter att återhämta förlorad hjärnfunktion. AZD2066, utvecklad av AstraZeneca, har tidigare studerats i klinisk fas 2 i patienter med neuropatisk smärta.

I dag finns det inget läkemedel som hjälper strokepatienter att återhämta förlorade funktioner. De är hänvisade till rehabiliteringsterapi – framför allt i form av sjukgymnastik och logopedisk terapi – för att om möjligt återfå delar av sin förmåga i rörelse och tal.

Tidsåtgången för att utveckla ett läkemedel baserat på nya forskningsrön uppgår normalt till mer än tio år. Eftersom Sinntaxis nu får kontroll över en molekyl som redan uppvisat tillfredsställande kliniska farmakokinetiska egenskaper och säkerhetsprofil i fas 1- och fas 2-studier, kan utvecklingstiden för indikationen stroke förkortas väsentligt.

”Optionen att inlicensiera en läkemedelskandidat som modulerar just den receptor vilken i våra prekliniska försök visat sig kunna återställa viktiga funktioner efter en stroke, ger oss en unik möjlighet att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utveckla en potentiellt banbrytande behandling mot strokerelaterade hjärnskador”, säger Michael Oredsson, vd, Sinntaxis AB.

Upptäckten att molekyler som modulerar receptorn mGlur5 kan underlätta rehabilitering av strokepatienter har gjorts av den internationellt erkände strokeforskaren professor Tadeusz Wieloch, Sinntaxis grundare, styrelseledamot och forskningschef i bolaget. Sinntaxis har lämnat in en patentansökan för att skydda användningen av molekyler inom klassen mGlur5 NAM vid behandling av strokerelaterade hjärnskador.  

”Hittills har forskare varit inriktade på att försöka skydda hjärnan i det akuta skedet av strokeanfallet, vilket är svårt eftersom hjärnan skadas väldigt snabbt. Vår experimentella forskning visar att substanser med samma verkningsmekanism som AZD2066 – modulering av receptorn mGlur5 – kan förbättra förlorade hjärn-funktioner genom att stimulera den strokedrabbade hjärnans friska delar. Detta även om behandlingen sätts in så sent som en dryg vecka efter strokeanfallet”, säger professor Tadeusz Wieloch, Sinntaxis AB. 

Acturum AB är ett bolag som har rättigheter till ett antal läkemedelskandidater vilka utvecklats av AstraZeneca. Optionsavtalet ger Sinntaxis exklusiv rätt att inom en treårsperiod få en exklusiv licens till läkemedelkandidaten AZD2066 mot ersättning i form av aktier i Sinntaxis.


Sinntaxis är medlem i SmiLe Incubator i Lund, en företagsinkubator som stöttar entreprenörer inom life science med affärsutveckling, välutrustade laboratorier och nätverk.

 

För mer information kontakta:

Michael Oredsson, vd, Sinntaxis AB

Tel: 070- 718 89 30

Mail: sinntaxis@gmail.com

 

Fakta om stroke

En stroke medför att blodflödet stryps till delar av hjärnan till följd av en blodpropp eller en blödning, vilket orsakar celldöd. Stroke är ett växande samhällsproblem, inte minst till följd av en åldrande befolkning. I Sverige drabbas 28 000 personer av stroke årligen, i hela världen 17 miljoner individer, och en tredjedel är därefter hänvisade till institutionell vård eller vård i hemmet. Stroke bör behandlas med operation eller trombolys inom några timmar för att blodflödet ska kunna återställas. Av de strokedrabbade får mindre än 15 procent i välmående länder och mindre än en procent i utvecklingsländer sådan skadereducerande behandling i tid.

Om Sinntaxis AB
Sinntaxis är ett privatägt bolag som utvecklar nya läkemedel för att underlätta strokepatienters rehabilitering. Bolaget har patentsökt sina upptäckter kring de positiva effekterna av så kallade mGlur5-modulerare  på hjärnans förmåga att kompensera skador i samband med stroke. En läkemedelskandidat som uppvisat goda farmakokinetiska egenskaper och en gynnsam säkerhetsprofil i fas 2-studier i en annan patientpopulation kommer utvecklas som en ny potentiellt banbrytande behandling för att minimera handikappande och ofta livslånga konsekvenser av stroke. Sinntaxis planerar att inleda en fas 2-studie i strokepatienter under 2019/2020. Bolaget bedriver sin verksamhet i SmiLe Incubators anläggning i Lund och ägs av bland annat LU Holding AB.  

Om Acturum AB

Acturum bildades 2013 i syfte att förvalta arvet från AstraZeneca. Inom Acturumkoncernen finns Acturum Real Estate, inklusive Acturum Biovation, Acturum Tox och Acturum Chemicals. Acturum Development AB är moderföretaget i en grupp som utvecklar och förvaltar fastigheter och laboratorier samt forskningsprojekt inom life science. Företaget är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag och fastighets- och byggbolaget PEAB.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life